محقق

 کارش تحقیق بود، بر روی مردم و رفتارهاشان. دوست داشت که ساعتها روی چهارپایه ای جلو در خانه بنشیند و زندگی مردم را بنگرد. می نوشت و می نوشت و می نوشت. کتابش آن سال کتاب اول و برگزیده در زمینه تحقیق جامعه شناسی عامه مردم شد. چند سال بعد... وقتی از دنیا رفت. یکی از شاگردان داستان زندگی اش را نوشت. او در کتابش آورد:«عامه مردم در موردش چنین نظری داشتند: او مردی فضول بود که کارش دخالت و سرکشی در زندگی مردم بود.»

 

تهیه شده در گروه اینترنتی انتظار یار

 


دسته ها :
دوشنبه 12 4 1385 4:59
X